Informație generală

Tehnologiile digitale deja au transformat radical sectoarele de comunicații, media, comerț, agrement, iar sectorul educației, în special învățământul superior, este următorul pe listă. În linii mari, campusurile universitare vor rămâne în calitate de spații pentru predare și învățare, cercetare și inovare, dar tehnologiile digitale vor schimba radical modalitatea de transmitere și preluare a cunoașterii, vor permite obținerea unui feedback imediat și în timp real din partea studenților, vor facilita accesul la educație prin învățământul la distanță, vor permite pătrunderea pe piețele tradiționale a noilor prestatori de servicii educaționale. Astfel, o implementare diligentă și bine gândită a noilor tehnologii, precum și informatizarea adecvată vor oferi universității un avantaj competitiv cert.

Tehnologiile informaţionale sunt tot mai frecvent folosite în procesul didactic, în cercetare, în managementul instituţional. Informatizarea prezintă un instrument absolut necesar, care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea studenţilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de muncă prin automatizarea proceselor.

Direcția Tehnologia Informaţiei și Comunicații (TIC) este responsabilă de proiectarea și implementarea strategiei de dezvoltare instituțională universitară în domeniul TIC care se axează pe analiza situaţiei curente în domeniu, a tendinţelor şi exigențelor pe care le impune consolidarea imaginii de Instituție Superioară Modernă cu identificarea carenţelor, oportunităţilor, riscurilor şi acționând în conformitate cu Planul Managerial al Rectorului UTM.

În strategia de dezvoltare instituțională universitară în domeniul Tehnologia Informației și Comunicații se identifică domeniile prioritare de reformare (a. elaborarea și dezvoltarea produselor software; b. proiectarea și administrarea rețelelor informaționale de comunicații; c. politica și obiectivele asigurării securității informaționale), se formulează și definește misiunea, viziunea, obiectivele strategice generale şi specifice, acţiunile necesare pentru atingerea indicatorilor de performanţă scontaţi, etc. Prezenta strategie urmăreşte ameliorarea accesului, creşterea calităţii, eficienţei, transparenţei proceselor didactic, ştiinţific, administrativ, de comunicare prin utilizarea eficientă a TIC. Utilizarea eficientă a tehnologiilor presupune implementarea şi utilizarea sistemelor informaționale în activitatea UTM prin implementarea Sistemului Informatic, University Management System (UMS), componenta de management universitar a platformei integrate care va oferi:

 1. Avantaje pentru procesul academic prin:
  • Modernizarea procesului de studii,
  • Accesul personalizat la informaţiile necesare,
  • Transparenţa proceselor universitare,
  • Creşterea competiţiei în cadrul mediului universitar,
  • Atragerea studenţilor, masteranzilor/doctoranzilor şi angajaţilor în comunitatea universitară.
 2. Un Sistem Informatic integrat care rezultă în:
  • Eficientizarea, accesul rapid al administraţiei la orice informaţie universitară,
  • Minimalizarea costurilor fluxurilor de lucru,
  • Identificarea și implementarea mecanismelor pentru debirocratizarea proceselor educațional și administrativ, inclusiv prin informatizarea circulației documentelor și revizuirea regulamentelor instituționale,
  • Sporirea gradului de satisfacţie în mediul universitar,
  • Modalităţi eficiente de comunicare internă,
  • Modernizarea imaginii UTM în plan intern şi extern,
  • Nivel înalt de credibilitate faţă de administrația Universităţii, drept urmare a sporirii transparenţei şi accesului la informaţie.

Implementarea prezentei strategii se bazează pe o viziune clară şi un management performant. În acest sens, Universitatea Tehnică a Moldovei îşi propune instituirea unui management modern, deschis şi transparent, bazat pe rezultate, cu implicarea tuturor factorilor de decizie, dar şi a cadrelor didactice, studenților, ca beneficiari direcţi ai procesului de informatizare.

Procesele de comunicare sunt suportul tuturor activităţilor universitare, de aceea se va tinde spre implementarea unui sistem informatic bine structurat, bazat pe comunicare electronică, orientat spre furnizarea de informaţii şi date exacte, în timp real. Această transformare va permite profesorilor să aducă un suflu modern și rezultate mai bune în procesul educațional și academic, prin experiențe inovaționale de comunicare și colaborare.